Hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam năm 2019

 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “ Bánh trôi nước” của đơn vị VietnamNews. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “ Bánh trôi nước” của đơn vị VietnamNews. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “ Bánh trôi nước” của đơn vị VietnamNews. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “ Bánh trôi nước” của đơn vị VietnamNews. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “Bánh trôi nước” của đơn vị Báo Việt Nam News. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “Bánh trôi nước” của đơn vị Báo Việt Nam News. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Lời ru - Mẹ” của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Rạng rỡ Việt Nam” của đơn vị Báo Tin tức. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Rạng rỡ Việt Nam” của đơn vị Báo Tin tức. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Rạng rỡ Việt Nam” của đơn vị Báo Tin tức. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Rạng rỡ Việt Nam” của đơn vị Báo Tin tức. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Rạng rỡ Việt Nam” của đơn vị Báo Tin tức. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn mang tên “Rạng rỡ Việt Nam” của đơn vị Báo Tin tức. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục tham dự hội diễn của liên quân Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập Tin kinh tế, Ban Tổ chức - Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục “Lời ru - Mẹ” tham dự hội diễn của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục “Lời ru - Mẹ” tham dự hội diễn của đơn vị Báo Thể thao & Văn hoá. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của Cơ quan Thường trú khu vực phía Bắc. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của Cơ quan Thường trú khu vực phía Bắc. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của Cơ quan Thường trú khu vực phía Bắc. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của Cơ quan Thường trú khu vực phía Bắc. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của Cơ quan Thường trú khu vực phía Bắc. Ảnh: TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của Cơ quan Thường trú khu vực phía Bắc. Ảnh: TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục
  Trong ảnh: Tiết mục "Hương Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hương Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hương Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trọng Đức-TTXVN
 • Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục
  Trong ảnh: Công đoàn viên Ban biên tập Ảnh, Ban biên tập tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp Thông tấn với tiết mục "Hồn Việt" tại Hội diễn. Ảnh: Trong Đức-TTXVN
Ngày 12/9/2019, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (Hà Nội), Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2019 nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Ngành (15/9/1945 - 15/9/2019). Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN