Lịch sử đã chứng minh, trải qua hơn 93 năm xây dựng Đảng, gần 78 năm xây dựng đất nước, Công đoàn Việt Nam là sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân, với người lao động. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Công đoàn được hình thành trong lịch sử đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam. Cũng bởi vậy, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt của các cấp công đoàn, là cơ sở để củng cố và phát huy vai trò của công đoàn trong việc tham gia xây dựng Đang xây dựng chính quyền lớn mạnh.

Tin mới

TTXVN