Thực hiện chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam luôn kiên định với chính sách đối ngoại theo tinh thần: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào các tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực. Với việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ Quốc tế. Những đóng góp hiệu quả của Việt Nam cho Liên Hợp Quốc trong các hoạt động Gìn giữ hòa bình, được xem là hình mẫu cho nhiều nước khác, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, điều đó lại trái với mong muốn của các thế lực phản động, cơ hội chính trị luôn tim cách chống phá cách mạng ta. Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chúng ra sức phủ nhận những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa hình, tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật về đường lối đối ngoại quốc phòng và hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tin mới

TTXVN