Thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bắt đầu từ Chủ nhật tuần này, Truyền hình Thông tấn mở tiểu mục “Nhận diện”, phát sóng trong Bản tin Thời sự 18h. Bên cạnh mục tiêu đấu tranh chống Diễn biến hòa bình, chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan trong và ngoài nước, tiểu mục đặc biệt này còn đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời phê phán những sự việc, hiện tượng trái với đạo đức xã hội, truyền thống của đầu tư, qua đó góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin mới

TTXVN