Luật tiếp công dân 2013 quy định: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị. Thông tư số 04/2021 của Thanh tra Chính phủ cũng quy định về quy trình tiếp công dân: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Thế nhưng, theo đánh giá của đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giai đoạn từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2021, việc tiếp dân của người đứng đầu 'cấp xã ít, cấp huyện nhiều hơn, cấp tỉnh không cao, cấp bộ thì thấp”. Vậy thực trạng này do đâu, do người đứng đầu các bộ ngành địa phương quá bận rộn với lịch trình công việc không sắp xếp được thời gian tiếp dân hay một số cán bộ né tránh, đùn đẩy việc tiếp dân?

Tin mới

TTXVN