Nội dung ảnh
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:23:00] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại diện đoàn Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:23
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:22:34] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:22
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:22:10] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:22
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:21:56] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:22
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:21:29] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu các nền kinh tế APEC tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:22
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:21:18] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu các nền kinh tế APEC tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:21
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:21:07] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu các nền kinh tế APEC tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:21
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:20:52] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu các nền kinh tế APEC tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:20
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:20:31] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu các nền kinh tế APEC tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:20
APEC 2017: Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng

[19/02/2017 18:20:07] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra cuộc Hội thảo về nâng cao tham gia của xã hội vào chống tham nhũng. Trong ảnh: Đại biểu các nền kinh tế APEC tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

19/02/2017 18:20
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp (EGILAT)

[19/02/2017 18:18:55] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các Cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tiếp tục diễn ra Cuộc họp Nhóm công tác về chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp (EGILAT) - Đối thoại công tư với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về thúc đẩy thương mại hợp pháp trong các sản phẩm gỗ thu hoạch và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng bền vững. Trong ảnh: Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

19/02/2017 18:18
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp (EGILAT)

[19/02/2017 18:18:44] Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các Cuộc họp liên quan, ngày 19/2/2017, tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa tiếp tục diễn ra Cuộc họp Nhóm công tác về chống buôn bán và chặt phá rừng bất hợp pháp (EGILAT) - Đối thoại công tư với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về thúc đẩy thương mại hợp pháp trong các sản phẩm gỗ thu hoạch và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng hướng tới tăng trưởng bền vững. Trong ảnh: Các đại biểu tại cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

19/02/2017 18:18