Nội dung ảnh
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:24:26] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát cao cấp của Công ty Cổ phần CMC, Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:25
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:24:18] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát cao cấp của Công ty Cổ phần CMC, Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:25
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:24:06] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát cao cấp của Công ty Cổ phần CMC, Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:24
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:23:39] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần KSA Polymer Hà Nội, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

06/06/2017 07:24
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:23:23] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần KSA Polymer Hà Nội, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

06/06/2017 07:24
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:23:08] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất sợi của Công ty Cổ phần KSA Polymer Hà Nội, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, tại Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam - TTXVN

06/06/2017 07:24
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:22:42] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

06/06/2017 07:24
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:22:23] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô, xe máy tại Công ty TNHH Công nghệ COSMOS 1. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

06/06/2017 07:22
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:22:01] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tôn tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ, Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:22
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:21:53] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tôn tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ, Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:22
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:21:44] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất tôn tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Tuệ, Khu công nghiệp Thuỵ Vân (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:22
30 năm đổi mới: Phú Thọ đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế sau 20 năm tái lập

[06/06/2017 07:21:00] Sau 20 năm tái lập tỉnh (1997-2017), cơ cấu kinh tế tỉnh Phú Thọ có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2016 tăng gấp 5 lần, trong đó công nghiệp phát triển nhanh, giá trị sản xuất năm 2016 tăng 8,4 lần so với năm 1997. Toàn tỉnh hiện có 7 khu công nghiệp và 25 cụm công nghiệp, thu hút 107 dự án, trong đó 61 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn đầu tư đăng ký 6.063 tỷ đồng), 46 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (tổng vốn đầu tư đăng ký 208 triệu USD). Trong ảnh: Sản xuất bao bì tại Công ty TNHH Daon Vietnam, 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, Cụm công nghiệp Đồng Lạng (Phú Thọ). Ảnh: Danh Lam – TTXVN

06/06/2017 07:22