Nội dung ảnh
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 10:22:17] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong ảnh: Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 10:23
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 10:19:41] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong ảnh: Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 10:20
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 10:18:29] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong ảnh: Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 10:18
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 10:17:40] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong ảnh: Nhà báo Phan Quang trình bày tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 10:18
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 09:59:36] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Trong ảnh: Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 10:00
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 09:59:02] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 09:59
Hội thảo quốc gia “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

[29/12/2016 09:58:51] Ngày 29/12/2016, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề: “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

29/12/2016 09:59
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 DO TTXVN BÌNH CHỌN: (Sự kiện 1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[25/12/2016 18:39:01] Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20-28/1/2016, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong ảnh: Các đại biểu bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII . Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

25/12/2016 18:39
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 DO TTXVN BÌNH CHỌN: (Sự kiện 1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[25/12/2016 18:37:00] Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20-28/1/2016, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong ảnh: Nữ đại biểu đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII . Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

25/12/2016 18:37
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 DO TTXVN BÌNH CHỌN: (Sự kiện 1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[25/12/2016 17:13:55] Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20-28/1/2016, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong ảnh: Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

25/12/2016 17:15
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 DO TTXVN BÌNH CHỌN: (Sự kiện 1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[25/12/2016 17:13:35] Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20-28/1/2016, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong ảnh: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

25/12/2016 17:13
10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2016 DO TTXVN BÌNH CHỌN: (Sự kiện 1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

[25/12/2016 17:12:50] Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, diễn ra từ ngày 20-28/1/2016, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết 30 năm đổi mới và đề ra định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong ảnh: Ban chấp hành Trung ương khóa XII ra mắt Đại hội. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

25/12/2016 17:13