HỖ TRỢ KHAI THÁC TIN ẢNH

Người dùng tự do:

Là những người chưa đăng ký hoặc chưa ký hợp đồng mua tin. Nhóm này có thể truy nhập được các trang thông tin miễn phí chứa các tiêu đề tin và xem ảnh cỡ nhỏ , giới thiệu, quảng cáo, dịch vụ... nhưng không thể xem các nội dung thông tin hoặc ảnh yêu cầu phải đăng ký và trả tiền.

Người dùng có đăng ký dịch vụ:

Là những người dùng đã đăng ký dịch vụ hoặc đã ký hợp đồng: Khách hàng có thể đăng ký xem các loại tin, ảnh khác nhau theo yêu cầu. Người dùng đăng ký xem và tra cứu loại thông tin nào thì chỉ được quyền xem loại thông tin đó và phải trả tiền cho số lượng thông tin đã xem. Khách hàng có thể chọn lựa các hình thức trả tiền khác nhau như trả tiền theo khối lượng thông tin đã xem hoặc trả tiền thuê bao theo tháng mà không phụ thuộc vào số lượng thông tin nhiếu hay ít.

Đối với khách hàng đã đăng ký dịch vụ sẽ được cấp 1 account để truy nhập thông tin. 1 account sẽ gồm UsernamePassword để đăng nhập vào hệ thống( Ví dụ: Khách hàng báo thể thao văn hóa khi đã đăng ký dịch vụ sẽ được cấp 1 account: UsernamePassword là bttvh và bttvh01 được dùng để đăng nhập vào hệ thống) Ổ đăng nhập nắm trên góc trái trên cùng, nhập UsernamePassword sau đó kích nút lệnh [Đăng nhập] như hình vẽ sau:

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tùy theo khách hàng đăng ký các loại tin, ảnh sẽ được hiển thị bên phần bên trái và các Tab nganh trên cùng.

Hướng dẫn khai thác tin:

Để khai thác tin trong hệ thống sau khi khách hàng đã đăng nhập. Các loại tin đăng ký vẽ được hiển thị trong khung bên trái của màn hình theo cấu trúc cây.

Để khai thác 1 loại tin, kích vào loại tin tương ứng trong cây thư mục tin tương ứng bên khung bên trái. Ví dụ để khai thác tin Văn hóa – Giáo dục thuộc loại Thời sự trong nước, kích vào Văn hóa – Giáo dục màn hình sẽ hiển thị như hình vẽ.

Để lấy tin về có thế thực hiện theo 2 cách sau:

    - Kích vào tin tương ứng trong danh sách tin phía dưới mà bạn muốn xem.
    - Chọn tin (check vào ô vuông bé bên trái của từng tin) và kích nút lệnh [DownLoad], dùng cách này có thể xem cùng lúc nhiều tin đã được lựa chọn.

Sau khi kích vào tin hoặc chọn tin và kích vào nút lệnh Download màn hình bên phải sẽ hiển thị nội dung tin vừa chọn. Để lấy tin về kích vào nút lệnh [Lưu ra file] . Màn hình File Download sẽ hiển thị, Kích vào nút lệnh Save để lưu file tin về.

Khách hàng có thể tìm kiếm tin theo tiêu đề hoặc theo ngày phát tin trên khung tìm kiếm phía trên kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trên danh sách bên dưới, mỗi trang hiển thị 20 tin nếu số tin vượt quá 20 sẽ tự động phân trang, kích vào trang tiếp theo( [1] 2 3 4 5 >>) để xem các tin khác.

    - Nếu khách hàng đăng ký mua lẻ tin thì khi xem tin nào sẽ tính tiền tin đó.
    - Nếu khách hàng đăng ký mua thuê bao tháng tin thì có thể xem bất cứ tin nào trong loại tin khách hàng đã đăng ký.

Hướng dẫn khai thác Ảnh:

Để khai thác ảnh trong hệ thống sau khi khách hàng đã đăng nhập. Các loại ảnh đăng ký vẽ được hiển thị trong khung bên trái của màn hình theo cấu trúc cây.

Để khai thác 1 loại ảnh, kích vào loại ảnh tương ứng trong cây thư mục ảnh tương ứng bên khung bên trái. Ví dụ để khai thác ảnh Nội chính & Ngoại giao thuộc loại Ảnh thời sự trong nước, kích vào Nội chính & Ngoại giao màn hình sẽ hiển thị như hình vẽ.

Có 3 hình thức xem ảnh( mặc định hiển thị xem ảnh có chú thích):

    - Xem ảnh có chú thích: là xem ảnh có nội dung tóm tắt ảnh ở bên phải, để xem ảnh có chú thích kích vào hình ảnh ở ngay sau số ảnh trên trang.
    - Xem ảnh không có chú thích: không có nội dung tóm tắt, để xem ảnh không có chú thích kích vào hình ảnh ở ngay sau số ảnh trên trang.
    - Xem ảnh trung bình: hiển thị ảnh ở trạng thái ảnh trung bình, để xem ảnh trung bình kích vào hình ảnh ở ngay sau số ảnh trên trang.

Kích trực tiếp vào ảnh nhỏ để xem ảnh trung bình (Xem ảnh trung bình không bị tính tiền)

Để lấy ảnh về có thế thực hiện theo 1 số cách sau:

    - Kích vào hình ngay dưới ảnh nhỏ trong danh sách ảnh phía dưới mà bạn muốn lấy, ảnh gốc sẽ được hiển thị, sau đó kích vào [Save] trên góc trái của ảnh để lấy ảnh về.
    - Check vào ô vuông bé bên trái của từng từng sau đó kích nút lệnh [DownLoad], dùng cách này có thể lấy cùng lúc nhiều ảnh đã được lựa chọn. Màn hình File Download sẽ hiển thị, kích vào nút lệnh Save để lấy ảnh về.

Khách hàng có thể tìm kiếm ảnh theo tiêu đề ảnh hoặc theo ngày phát ảnh trên khung tìm kiếm phía trên. Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị trên danh sách bên dưới, mỗi trang hiển thị 9 ảnh, nếu số ảnh vượt quá 9 sẽ tự động phân trang, kích vào trang tiếp theo( [1] 2 3 4 5 >>) để xem các ảnh khác. Có thể thay đổi số ảnh trên trang bằng cách chọn trong danh sách số ảnh trên trang : ( 9 15 21 30 )

    - Nếu khách hàng đăng ký mua lẻ ảnh thì khi xem ảnh nào sẽ tính tiền ảnh đó.
    - Nếu khách hàng đăng ký mua thuê bao tháng ảnh thì có thể xem bất cứ ảnh nào trong loại ảnh khách hàng đã đăng ký.

Xem ảnh không có chú thích:

    - Kích để xem ảnh gốc
    - Kích trực tiếp vào ảnh bé để xem ảnh trung bình

Xem ảnh trung bình:

    - Kích để xem ảnh gốc
    - Kích kích trực tiếp vào ảnh bé để xem ảnh trung bình hiển thị ngay khung bên phải.
    - Kích vào để xem các ảnh tiếp theo.