Nội dung ảnh
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 17:22:19] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đại biểu Trung Quốc dự cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 17:22
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 17:22:01] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đại biểu Hàn Quốc dự cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 17:22
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 17:21:45] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đại biểu Indonesia dự cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 17:22
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:46:46] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:47
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:46:33] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:47
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:46:09] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Trưởng nhóm điều hành cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:47
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:45:56] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đồng trưởng nhóm điều hành cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:46
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:45:41] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đại biểu Hoa Kỳ dự cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:46
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:45:19] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Ðại biểu Singapore dự cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:46
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:45:03] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Trưởng nhóm điều hành cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:46
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:44:30] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Đoàn Việt Nam dự cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:46
APEC 2017: Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET)

[21/02/2017 13:44:11] Ngày 21/2/2017, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực - Mạng lưới giáo dục (HRDWG-EDNET), trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức Cao cấp Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Trong ảnh: Trưởng nhóm điều hành cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

21/02/2017 13:44