Hỗ trợ chọn lọc
Nội dung ảnh
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:37:16] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Ngành dầu khí của Việt Nam tiếp tục giữ vị trí trọng yếu trong cộng đồng các quốc gia khai thác dầu trên thế giới và Đông Nam Á. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

18/08/2017 07:36
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:36:52] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang với nhiều khu đô thị mới và tuyến đường giao thông hiện đại, văn minh. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

18/08/2017 07:36
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:36:23] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Hệ thống sàng tuyển và rót than xuống tàu tại cảng than Cửa Ông, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

18/08/2017 07:36
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:35:57] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Thủ đô Hà Nội ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

18/08/2017 07:36
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:35:32] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Cảng Nam Hải – Đình Vũ trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (Hải Phòng). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

18/08/2017 07:34
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:35:02] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Nhà máy Điện gió Bạc Liêu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

18/08/2017 07:34
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:34:37] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Phát triển nuôi cá lồng bè trên Vịnh Gia Luận - Cát Bà, nơi được coi là khu vực phát triển kinh tế và du lịch trọng điểm của thành phố Hải Phòng. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

18/08/2017 07:34
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2017) 

[18/08/2017 07:34:11] Tháng 8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, giành lại độc lập, tự do, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc, từng bước thoát khỏi tình trạng nước nghèo, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, tiếp tục con đường đi lên trở thành nước công nghiệp, hiện đại theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Thành phố Bạc Liêu đang trên đà phát triển, phấn đấu trở thành một thành phố du lịch đẹp và thân thiện vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

18/08/2017 07:34
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:14:46] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông Hà Nội triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Hội nghị các Quan chức cấp cao APEC 2017. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:14:25] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an Hà Nội khống chế ngọn lửa vụ cháy tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo (chiều 3/6/2013). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017 

[17/08/2017 08:14:06] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an Hà Nội động viên, an ủi cháu bé bị lạc chiều 2/9/2013 tại khu vực cửa khẩu Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) và tìm hiểu thông tin trả cháu về với gia đình an toàn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

17/08/2017 08:14
Xem ảnh
Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2017) 

[17/08/2017 08:13:45] Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ nhân dân. 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong ảnh: Chiến sỹ Công an huyện Bắc Yên (Hà Giang) luôn dựa vào dân để nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Phùng Triệu - TTXVN

17/08/2017 08:14